altiero spinelli-gebouw
date June 19, 2012 09:00
city Brussels, Belgium
location Altiero Spinelli (ASP) Show location
organisation Committee on Legal Affairs (JURI)

Commissie juridische zaken

JURI(2012)0618_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 18 juni 2012, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 19 juni 2012, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

18 juni 2012, 15.00 - 17.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

JURI/7/05683

 

Rapporteur:

Alexandra Thein (ALDE)

DT - PE475.883v01-00

Ten principale:

JURI -

 

Adviezen:

LIBE, FEMM

     

Presentatie van het standpunt van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

 • 4. 
  28ste jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2010)

JURI/7/07625

2011/2275(INI) COM(2011)0588

 

Rapporteur:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Ten principale:

JURI -

 

Adviezen:

IMCO, AFCO, PETI

     

ˇ Behandeling ontwerpverslag

Gezamenlijk debat (punten 5, 6 en 7)

 • 5. 
  Opstellen van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie "Horizon 2020" (2014-2020)

JURI/7/08108

***I 2011/0401(COD) COM(2011)0809 - C7-0466/2011

 

Rapporteur voor advies:

Piotr Borys (PPE)

PA - PE489.509v01-00

Ten principale:

ITRE -

Teresa Riera Madurell (S&D)

PR - PE489.637v01-00

DT - PE483.502v01-00

Adviezen:

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, FEMM

       

ˇ Behandeling ontwerpadvies

 • 6. 
  Specifiek programma voor de uitvoering van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie "Horizon 2020" (2014-2020)

JURI/7/08086

 

Rapporteur voor advies:

Piotr Borys (PPE)

PA - PE483.736v01-00

Ten principale:

ITRE -

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

PR - PE489.688v01-00

DT - PE488.047v01-00

Adviezen:

AFET, BUDG, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, CULT, JURI

       

ˇ Behandeling ontwerpadvies

 • 7. 
  Onderzoeks- en opleidingsprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2012-2018) ter aanvulling op het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie "Horizon 2020"

JURI/7/08093

 

Rapporteur voor advies:

Piotr Borys (PPE)

PA - PE483.732v01-00

Ten principale:

ITRE -

Peter Skinner (S&D)

PR - PE489.630v01-00

DT - PE489.584v01-00

Adviezen:

BUDG, ENVI, JURI

       

ˇ Behandeling ontwerpadvies

 • 8. 
  Wijziging van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie

JURI/7/07694

***I 2011/0307(COD) COM(2011)0683 - C7-0380/2011

 

Rapporteur:

Arlene McCarthy (S&D)

PR - PE486.067v01-00

AM - PE489.400v01-00

Ten principale:

JURI* -

 

Adviezen:

AFET, DEVE, INTA, ECON*, EMPL

     

ˇ Behandeling amendementen

 • 9. 
  Jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen

JURI/7/07698

***I 2011/0308(COD) COM(2011)0684 - C7-0393/2011

 

Rapporteur:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

PR - PE485.920v03-00

AM - PE489.397v01-00

Ten principale:

JURI -

 

Adviezen:

AFET, DEVE, INTA, ECON, EMPL

     

ˇ Behandeling amendementen

18 juni 2012, 17.30 - 18.30 uur

Achter gesloten deuren

 • 10. 
  Rechtszaken waarbij het Europees Parlement betrokken is (art. 128)
 • 11. 
  Onderzoek geloofsbrieven (art. 3)
 • 12. 
  Opheffing van de parlementaire immuniteit van Jaroslaw Leszek Walesa

JURI/7/09707

2012/2112(IMM)

 

Rapporteur:

Cecilia Wikström (ALDE)

 

Ten principale:

JURI -

 
     

ˇ Gedachtewisseling

* * *

Coördinatorenvergadering

19 juni 2012, 9.00 - 10.45 uur

 • 13. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
 • 14. 
  Plaatsing van overheidsopdrachten

JURI/7/08510

***I 2011/0438(COD) COM(2011)0896 - C7-0006/2012

 

Rapporteur voor advies:

Giuseppe Gargani (PPE)

PA - PE489.618v01-00

Ten principale:

IMCO -

Marc Tarabella (S&D)

PR - PE483.468v01-00

DT - PE483.690v01-00

Adviezen:

AFET, INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, JURI, LIBE

       

ˇ Behandeling ontwerpadvies

 • 15. 
  Gunning van contracten door marktdeelnemers in de sectoren water, energie, vervoer een postdiensten

JURI/7/08498

***I 2011/0439(COD) COM(2011)0895 - C7-0007/2012

 

Rapporteur voor advies:

Giuseppe Gargani (PPE)

PA - PE489.642v01-00

Ten principale:

IMCO -

Marc Tarabella (S&D)

PR - PE483.470v02-00

Adviezen:

INTA, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, JURI, LIBE

       

ˇ Behandeling ontwerpadvies

 • 16. 
  Voltooiing van de digitale eengemaakte markt

JURI/7/08901

2012/2030(INI) COM(2011)0942

 

Rapporteur voor advies:

Angelika Niebler (PPE)

PA - PE491.093v01-00

Ten principale:

IMCO -

Pablo Arias Echeverría (PPE)

PR - PE489.679v01-00

Adviezen:

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, CULT, JURI, LIBE

       

ˇ Behandeling ontwerpadvies

 • 17. 
  Meerjarig financieel kader 2014-2020

JURI/7/06454

 

Rapporteur voor advies:

Dagmar Roth-Behrendt (S&D)

PA - PE489.691v01-00

     

ˇ Behandeling ontwerpadvies

 • 18. 
  Strategisch programma voor innovatie van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT): de bijdrage van het EIT aan een innovatiever Europa

JURI/7/08122

***I 2011/0387(COD) COM(2011)0822 - C7-0462/2011

 

Rapporteur voor advies:

Alajos Mészáros (PPE)

PA - PE491.106v01-00

Ten principale:

ITRE* -

Marisa Matias (GUE/NGL)

PR - PE489.613v01-00

Adviezen:

BUDG, EMPL, ENVI, AGRI, CULT*, JURI

       

ˇ Behandeling ontwerpadvies

 • 19. 
  Wijziging van Verordening (EG) nr. 294/2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie

JURI/7/08127

***I 2011/0384(COD) COM(2011)0817 - C7-0467/2011

 

Rapporteur voor advies:

Alajos Mészáros (PPE)

PA - PE491.107v01-00

Ten principale:

ITRE* -

Philippe Lamberts (Verts/ALE)

PR - PE489.664v01-00

DT - PE489.593v01-00

Adviezen:

BUDG, EMPL, CULT*, JURI

       

ˇ Behandeling ontwerpadvies

19 juni 2012, 10.45 - 11.30 uur

*** Stemming ***

 • 20. 
  Handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik)

JURI/7/07583

***I 2011/0295(COD) COM(2011)0651 - C7-0360/2011

 

Rapporteur voor advies:

Alexandra Thein (ALDE)

PA - PE486.201v01-00

AM - PE489.434v01-00

Ten principale:

ECON -

Arlene McCarthy (S&D)

PR - PE485.914v01-00

AM - PE489.421v01-00

AM - PE489.467v01-00

       

ˇ Goedkeuring ontwerpadvies

 • 21. 
  Strafrechtelijke sancties op handelen met voorkennis en marktmanipulatie

JURI/7/07610

***I 2011/0297(COD) COM(2011)0654 - C7-0358/2011

 

Rapporteur voor advies:

Alexandra Thein (ALDE)

PA - PE486.199v01-00

AM - PE489.433v01-00

CM - PE478.632v01-00

Ten principale:

ECON* -

Arlene McCarthy (S&D)

PR - PE485.917v02-00

AM - PE489.420v01-00

       

ˇ Goedkeuring ontwerpadvies

 • 22. 
  Onlinebeslechting van consumentengeschillen (Verordening ODR consumenten)

JURI/7/08129

***I 2011/0374(COD) COM(2011)0794 - C7-0453/2011

 

Rapporteur voor advies:

Luigi Berlinguer (S&D)

PA - PE486.178v01-00

AM - PE489.398v01-00

Ten principale:

IMCO -

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR - PE487.752v01-00

AM - PE489.696v01-00

       

ˇ Goedkeuring ontwerpadvies

 • 23. 
  Alternatieve beslechting van consumentengeschillen en wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Richtlijn ADR consumenten)

JURI/7/08131

***I 2011/0373(COD) COM(2011)0793 - C7-0454/2011

 

Rapporteur voor advies:

Cristian Silviu Buşoi (ALDE)

PA - PE486.223v01-00

AM - PE489.396v01-00

CM - PE480.810v01-00

CM - PE480.713v01-00

Ten principale:

IMCO* -

Louis Grech (S&D)

PR - PE487.749v01-00

AM - PE489.695v01-00

       

ˇ Goedkeuring ontwerpadvies

 • 24. 
  De gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie

JURI/7/08997

2011/2308(INI)

 

Rapporteur voor advies:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

PA - PE488.049v01-00

AM - PE491.087v01-00

Ten principale:

ENVI -

Bogusław Sonik (PPE)

PR - PE483.605v01-00

AM - PE489.634v01-00

       

ˇ Goedkeuring ontwerpadvies

 • 25. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 - alle onderdelen

JURI/7/09529

2012/2092(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Ten principale:

BUDG -

Giovanni La Via (PPE)

Derek Vaughan (S&D)

 

Adviezen:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

       

Stemming over een mandaat voor de rapporteur

Rechtsgrond (art. 37)

 • 26. 
  Instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis

JURI/7/09763

***I 2010/0312(COD) COM(2011)0559 - C7-0370/2010

 

Rapporteur voor advies:

Axel Voss (PPE)

 

Ten principale:

LIBE -

Carlos Coelho (PPE)

PR - PE460.834v01-00

AM - PE464.941v01-00

Adviezen:

BUDG, JURI (AL)

       

ˇ Behandeling van de rechtsgrondslag

 • 27. 
  Wijziging Schengengrenscode en van de overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord

JURI/7/09764

***I 2011/0051(COD) COM(2011)0118 - C7-0070/2011

 

Rapporteur voor advies:

Axel Voss (PPE)

 

Ten principale:

LIBE -

Georgios Papanikolaou (PPE)

PR - PE478.678v01-00

AM - PE480.876v03-00

Adviezen:

AFET, DEVE, JURI (AL)

       

ˇ Behandeling van de rechtsgrondslag

*** Einde stemming ***

19 juni 2012, 11.30 - 12.15 uur

 • 28. 
  Gedachtenwisseling met de heer Morten Bodskov, minister van Justitie, over de inventarisatie van het Deens voorzitterschap

19 juni 2012, 12.15 - 12.30 uur

 • 29. 
  Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de uitoefening van het recht om collectieve actie te voeren in de context van de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting

COM(2012)0130

Gedachtenwisseling over de rechtsgrondslag (artikel 37, lid 3) en subsidiariteit (artikel 38 bis)

Rapporteurs voor advies: Axel Voss (PPE), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 • 30. 
  Artikel 38 bis: Subsidiariteit
 • 31. 
  Rondvraag
 • 32. 
  Volgende vergadering(en)

ˇ 9-10 juli 2012 (Brussel)


1.

Committee on Legal Affairs (JURI)

The Parliamentary Committee on Legal Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The interpretation and application of European law, compliance of European Union acts with primary law, notably the choice of legal bases and respect for the principles of subsidiarity and proportionality

2.

More about...

3.

More info

 • Contact
 • Home